نمونه سوال نازک دوزی زنانه درجه دو | 400 سوال فنی حرفه ای با جواب

نمونه سوال نازک دوزی زنانه درجه دو | 400 سوال فنی حرفه ای با جواب

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

نمونه سوال نازک دوزی زنانه درجه دو | 400 سوال فنی حرفه ای با جواب

7,900 تومان قیمت

نمونه سوال نازک دوزی زنانه درجه دو | 400 سوال فنی حرفه ای با جواب


نمونه سوال نازک دوزی زنانه درجه دو | 400 سوال فنی حرفه ای با جواب

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان

 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد .

قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است

 

  

ساده ترین و ابتدایی ترین دوخت با دست کدام است؟ 1)کوک 2)دندان موشی 3)پس دوزی 4)زیگزاگ 2-از کدام دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس استفاده می شود؟ 1)دندان موشی 2)زیگزاگ 3)کوک برجسته 4)کوک ساده 3-بهتر است طول هر کوک ساده چه مقدار باشد؟ متر سانتی 1 تا 0/2)2 متر سانتی 0/2 تا 0/22)1 متر سانتی 2 تا 1/2)4 متر سانتی 1/2 تا 1)3 4-از این دوخت برای اتصال دایم تکه های لباس استفاده می شود؟ 1)کوک 2)زیگزاگ 3)بخیه 4)کوک برجسته 2-این دوخت سبیه بخیه معمولی است فقط در فاصله بخیه ها فضایی دوخته نشده معادل طول بخیه وجود دارد 1)کوک برجسته 2)بخیه تزیینی 3)کوک ساده 4)زیگزاگ ساده 6-از این دوخت در آخرین مرحله اتو کشی پس از پایان دوخت لباس استفاده می شود 1 )کوک برجسته 2)کوک ساده 3)کوک شل 4)بخیه تزیینی 7-کوک ساده بخیه کوک برجسته جزو کدام گروه هستند؟ 1)انواع دوخت های درز 2)انواع پاک دوزی 3)انواع کوک با دست4)انواع پس دوزی 8-از کدام کوک برای اتصال الیی به پارچه استفاده می شود برای این که نوار کمر کش نیاید باید آن را از چه جهتی برش بزنید؟ 1)روی راست 2)روی بی راه 3)روی اریب 4)روی عرض 3-چرا داخل نوار کمر را باید الیی چسب بزنیم 1)برای اینکه ضخیم نشود 2)برای اینکه کش بیاید 3)برای اینکه تغییر فرم دهد 4)برای اینکه کش نیاید و تغییر فرم ندهد 4-در هنگام برش نوار کمر برای این پراچه ها می توان الیی را به اندازه عرض نوار کمر برید و جا درز پارچه و الیی را با هم دوخت 1)پارچه های لطیف 2)پارچه های ضخیم 3)پارچه های پشمی 4)همه پارچه ها 5-اگر پارچه ضخیم باشد عرض الیی را باید چه اندازه در نظر گرفت 1)دو برابر عرض کمری 2)نصف عرض کمری 3)برابر با عرض کمری 4)یک و نیم برابر عرض کمری 6-معموال کمر لباس....... از نوار کمر است 1)یک سانتی متر کمتر 2)دو سانتی متر کم تر 3 )یک سانتی متر بیشتر 4 )دو سانتی متر بیشتر 7-چرا باید کمر دامن را هنگام وصل کمری کمی خرد دهیم کدام الیی آب نمی رود؟ 1)الیی چسب پارچه ای 2)الیی چسب حریر 3)الیی مویی 1)الیی ارگانزا 12-برای چسباندن اپل به لباس بهترین گزینه کدام است؟ 1)قزن قفلی 2)دکمه 3)بندینک 1)چسب اسکاج 13-برای پرس کردن دکمه های فلزی از چه وسیله ای استفاده می شود؟ 1)اتوپرس 2)چکش 3)فشاری زن پرسی 1)چوب مخصوص 11-دکمه های فشاری ...... لباس دوخته می شود 1)روی ضخامت سجاف 2)زیر ضخامت 3)پشت درز سرشانه 1)روی الیی درز 14-توجه داشته باشید موقع دوخت قزن خمیدگی قزن بطرف ...... قرار نگیرد بلکه بطرف .......قرار گیرد 1)لباس – بدن 2)بدن – لباس 3)لباس – لباس 1)بدن - بدن 14-از این وسیله برای بستن انتهای چاک پوشاک استفاده می شود از کدام اتو برای راحت تر اتو کردن قسمت هایی از لباس که دارای فرم منحنی هستند استفاده می شود؟ 1)اتو بخار 2)اتو ساده 3)اتو با فرم منحنی 4)اتو پرس 3-از این وسیله برای اتوی درزهای منحنی و پنس های باالتنه استفاده می شود 1)ژانت 2)بالشتک بیضی 3)بالشتک 4)چوب مخصوص کوبیدن پارچه 4-از ژانت برای اتو کشی چه قسمت هایی از لباس استفاده می شود 1)درزهای منخنی 2)درزهای پهلو 3)پنس ها 4)قسمت های لوله ای لباس 5-پرا از رواتویی استفاده می کنید 1)زیرا بدون آن درزها خوب اتو نمی شود 2)زیرا بدون آن سطح لباس برق می افتد 3)زیرا بدون آن حلقه آستین اتو نمی شود 4)زیرر بدون آن تای پارچه حفظ نمیشود 6-پارچه رو اتویی باید چه جنسی داشته باشد -در کدام اندام ها خط سینه و پهنای شانه کوچک تر و در قسمت پهلوها باسن پهن تر است؟ 1)اندام A یا گالبی شکل 2)اندام های V یا گالبی شکل 3)اندام های H یا مستطیل 4)اندام های گرد یاO 2-اندام هایی که با عالمت قراردادی A یا گالبی شکل نشان داده می شوند چه خصوصیاتی دارند؟ 1)خط شانه از خط باسن پهن تر است 2)اندام در خط سینه و پهنای شانه کوچکتر و در قسمت پهلوها باسن پهن تر است 3)اختالف بین دور کمر و دور باسن کمتر از 11 سانتی متر است 4)عرض اندام ها نسبت به طول زیاد است 3-اندام ها با شانه های پهن و سینه های بزرگتر از باسن با چه عالمتی قراردادی نشان داده می شود؟ 1 )اندام A یا مثلث 2 )اندام های H یا مستطیل 3 )اندام V یا مثلث معکوس 4 )اندام Oیا دایره 4-کدام اندام ها را با عالمت قراردادی V نشان می دهند؟ 1)اندام ها با شانه های پهن و سینه های بزرگتر از باسن 2)اندام ها با شانه های پهن و باسن بزرگ 3)اندام ها با شانه های باریک و باسن بزرگ 4)اندام ها با شانه های باریک و گودی کمر زیاد 1-در این اندام گودی کمر وجود ندارد سایز چیست؟ 1)عبارت است از عددی که از نظر دور کمر و قد نزدیک باشد 5)اندازه دور کمر حقیقی با اندازه دور کمر جدول یکی باشد 3)عبارت است از عددی که از نظر فرم اندامی دور کمر دور باسن دور سینه با توجه به قد افراد به یکدیگر نزدیک باشند 1)افراد با قد یکسان را گویند 14-یک یارد برابر است با......... 1)سه فوت 5)یک سی ام اینچ 3)111 سانتی متر 1)2/5سانتی متر 14-در سیستم سایز بندی از سایز 15 به باال برای سایز به سایز کردن به اندازه دور سینه و دور باسن چه مقدار اضافه می شود؟ 1)5 سانتی متر 5)3سانتی متر 3)1 سانتی متر 1)2 سانتی متر 21-کدام یک از عالیم اختصاری سایز لباس نیست -این مدل آستین فقط در لبه دارای گشادی است و به آن مچ دوخته نمی شود؟ 1 )مچ چین دار 1 )کلوش 3 )کاپ و مچ چین دار 4 )کاپ چین دار 101-در این مدل آستین فقط در لبه آستین چین و پیلی داده و به لبه آن مچ دوخته می شود 1 )مچ چین دار 1 )کاپ چین دار 3 )کاپ و مچ چین دار 4 )مچ کلوش 103-نام دیگر آستین کلوش چیست؟ 1)آستین فانوسی 1)آستین زنگوله ای 3)آستین پف در مچ 4)آستین کیمونو 104-آستین زنگوله ای چگونه طراحی می شود -پاترون در در قسمت سینه شل می ایستد علت چیست؟ 1)سینه بزرگ 2)سینه کوچک 3)سینه باالتر از حد نرمال 4)سینه پایین تر از حد نرمال 110-پاترون در قسمت کارور پشت فشار می آورد و لباس باال می ایستد ایراد چیست؟ 1)پشت گشاد 2)پشت برآمده 3)پشت صاف 4)قفسه سینه تنگ 111-آستین پاترون به سمت راست یا چپ متمایل است ایراد چیست؟ 1)بازوی الغر 2)بازوی چاق 3)آستین پیچ دار 4)کاپ آستین کوتاه 112-برای رفع ایراد آستین پیچ دار چه باید کرد؟ 1)نقاط موازنه آستین را جابه جا می کنیم 2)آستین را گشاد می کنیم 3)آستین را تنگ می کنیم 4)آستین را کوتاه می کنیم 113-در این حالت پاترون در حلقه گردن دور از خط گردن شخص قرار می گیرد خط راستا در الگوی باالتنه کجا قرار می گیرد؟ 1)عمود بر خط کمر در جلو و پشت 1)مواز یخط مرکز ی جلو و پشت 3)عمود بر خط مرکز ی جلو و پشت 4)1و1 صحیح است 143-در دوخت پاترون بهتر است خط مرکزی جلو را روی ....... پارچه و خط مرکزی پشت را روی ......ارچه قرار دهید؟ 1)دوالی بسته – دو الی بسته 1)دو الی باز – دو الی باز 3)دو الی باز – دو الی بسته 4)دوالی بسته – دو الی باز 144-معموال پاترون در قسمت جلو ....... و در قسمت پشت ........ است 1)بسته – بسته 1)بسته – باز 3)باز – بسته 4)باز - باز 142-کدام یقه های زیر جزو یقه های برگردان بدون پایه است چرخ های خیاطی به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ 1)خانگی و دستی 2)صنعتی و خانگی 3)صنعتی و سردوز 4)سردوز و خانگی 2-کدام دسته از چرخ های زیر جزو چرخ های صنعتی هستند 1)راسته دوز ،میان دوز 2)همه کاره ،ساده 3)دیجیتالی و ساده 4)همه کاره خانگی ، میان دوز 3-این چرخ ها با استفاده از نرم افزارهای مختلف کاربردهای متفاوت دارند؟ 1)سردوز 2)اورلوک 3)میان دوز 4)چرخ های دیجیتالی 4-برای دوخت یقه لباس های کشی بهتر است از این چرخ استفاده شود 1)چرخ ساده 2)چرخ اورلوک 3)چرخ سردوز 4)چرخ میان دوز 5-دوخت پشت و روی این چرخ ها با هم متفاوت است 1)میان دوز 2)سردوز 3)اورلوک 4)راسته دوز 6)در این چرخ یک تیغه برش وجود دارد که اضافات پارچه را قیچی می کند برای پهن کردن الگو روی پارچه چه موقع می توان الگوها را سرو ته روی پارچه گذاشت؟ 1)اگر پارچه دارای خواب و ناخواب باشد 2)اگر پارچه پرزدار باشد 3)اگر پارچه حاشیه دار باشد 4 )اگر پارچه دارای خواب و ناخواب نباشد 8-به طور کلی کدام پارچه ها مختصری آب میروند؟ 1)پارچه هایی با الیاف مصنوعی 2)پارچه هایی با الیاف نایلونی 3)پارچه هایی که کمتر از 65 %الیاف مصنوعی دارند 4)پارچه هایی که بیشتر از 65 %الیاف مصنوعی دارند 9-برای اتصال الگو روی پارچه بهتر است جهت سنجاق ها چگونه باشد؟ 1)عمود بر راستای پارچه 2)اریب بر راستای پارچه 3)به موازات طول پارچه 4)یکی در میان افقی و عمودی 11-این پارچه ها دارای چهار خانه های مساوی هستند 

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه بارگذاری شده ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درست درج نشوند ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

>> در این سایت کلیه تراکنش ها مورد تضمین است و وجه پرداختی در صورت عدم رضایت مشتری از بخش پشتیبانی با وارد کردن شماره پیگیری قابل برگشت است، پس با خیال راحت خرید کنید

 >> جهت اطمینان بیشتر می توانید از بخش تماس با ما سوالات خود را مطرح نمائید.

مشتری گرامی:

بعد از خرید لینک دانلود در صفحه نشان داده خواهد شد، و همچنین لینک به ایمیل شما نیز ارسال می شود که از طریق ایمیل نیز قابل دانلود مجدد می باشد

خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان